Guitar Chord Generator chitară găsitor


Acorduri salvaţi pot fi trimise în legătură.
De asemenea, funcţionează pe telefoanele
Android cu Flash ... Joaca telefonul tau!

Note: This program has complete sound. Notă: Acest program are un sunet complet.
This online version has different sample sounds every day of the week... Această versiune online a proba diferite sunete în fiecare zi a săptămânii ...
The Advanced Version has Picked Acoustic, Classical Nylon, Clean Electric, Heavy Metal, Palm Mute, Steal Guitar, Organ and Piano Sounds. Versiunea avansată a ales, clasică Nylon acustice, Clean, Heavy Metal electrice, Palm Mute, Fura chitara, organe şi Sunete pian.
Get yourself some good speakers or earphones and it sounds awesome. Ia-ţi nişte boxe bune sau căşti şi sună minunat.
You will need plug-ins allowed to hear it Veţi avea nevoie de plug-in-uri au permis să-l aud

Guitar Chord Generator by Cranwell, Approximately 86,724,401 chords. Guitar Chord Generator de Cranwell, aproximativ 86,724,401 acorduri.
This program does not use a data base of chords, everything is created on the fly. Acest program nu utilizează o bază de date de acorduri, totul este creat pe zbor.
You will be able to generate complete unique, never seen or heard-before chords. Va fi capabil să genereze complet unic, nu a văzut sau auzit-înainte de acorduri.
 New!  The Advanced Version Of This Program Versiune avansată a Acest program
Comes in a pack with 5 or 6 other Programs. Vine într-un pachet cu 5 sau 6 alte programe.
Chord Generator Name Finder, Tab Player Writer Chord Finder Generator Nume, Writer Tab Player
Vocals, Scales, Piano, Perfect Pitch, Charts. Voce, Cîntar, pian, Pitch Perfect, Charts.
Everything Comes With New Flash Sound! Totul vine cu sunet Flash Nou!


 New!  Horizontal. Orizontală.

 New!  Lefty Fretboard Lefty fretboard

 New!  Mini guitar Chords GPhone and iPhone Mini Chords gPhone şi iPhone
Chord Generator With Sound | ATM Generator Chord cu sunet | ATM
Official link address for this page... Oficial adresa link-ul pentru această pagină ...
http://www.gootar.com/folder/guitar.html http://www.gootar.com/folder/guitar.html
New Flash Sound! Nou Flash de sunet! : To make sure you are hearing program sounds correctly.... get the latest flash plug-in. : Pentru a vă asigura că sunt şedinţei program sunete corect .... primi cele mai recente flash plug-in.
Click : Click in text box or on the arrow to display the possible selections of your choice, then move mouse cursor arrow to desired choice and click on it. Faceţi clic pe: Faceţi clic în caseta text sau pe săgeată pentru a afişa selecţii posibil de alegerea ta, apoi mutaţi cursorul mouse-ului săgeată la alegerea dorită şi faceţi clic pe ea.

save | display | new | title : Anytime you find a chord you like click "save". a salva | display | nou | titlu: Ceva tu afl un chord tu asemntor pocnitur "a salva". When you have all the chords you want click "display" and you'll be able to print or save the page. Când ai toate acordurile pe care doriţi faceţi clic pe "ecran" şi veţi avea posibilitatea de a imprima sau salva pagina. To save chord chart display page... Pentru a salva pagina de afişare diagramă coarda ... right click on page, view source, then "save as" "whatever.html" to your desktop (or anywhere) then go there and click on it (It's an html page now). click dreapta pe pagina, sursa de vedere, apoi "save as" "whatever.html" pe desktop (sau oriunde), apoi du-te acolo şi faceţi clic pe it (It's un html pagin acum). To start over or make a new page... Pentru a porni peste sau a face o pagină nouă ... click "new" and it will reset and clear all. faceţi clic pe "noi" şi se va reseta şi clar toate. You can change anything you want in between/during saves but it's best to leave the tuning and righty/lefty the same for every individual page (or else you'll get mixed up). Puteţi schimba tot ce vrei în între / în timpul salvează, dar cel mai bine este să plece de tuning şi Gata / Lefty aceleaşi pentru fiecare individual pagin (sau else you'll a lua amestecat sus). Got it? Am luat-o? If you want DADGAD tuning, ...fine, just leave it DADGAD for the whole chord chart display page. Dacă doriţi DADGAD tuning, ... fin, lăsaţi-l doar pentru DADGAD pagina chord întregul ecran grafic. Here's a sample chord chart . Iată un eşantion diagramă coardă . If you want your name or a title on the page click ... title Dacă doriţi ca numele dumneavoastră sau un titlu pe pagina de ... faceţi clic pe titlu

KEY : Key is the chord letter, sharp or flat of the chord in question. CHEIE: Key este scrisoarea de coardă, sharp sau plat de acord în cauză.
A = A , Eb = E flat , C# = C sharp A = A, Eb = E plat, C # = C sharp

 New!  Fret Checker Toci Checker
New tool to check if your neck and frets are nice and straight Nou instrument pentru a verifica dacă gâtul tău şi frets sunt frumos şi drepte
CHORD : Chord is the variety Coarda: Chord este varietatea
min = minor,
maj = major,
m7 = minor7th,
b5 = flat5,
5 = no3rd,
Dsus4 = Dsus
min = minore,
maj = majore,
m7 = minor7th
b5 = flat5,
5 = no3rd,
Dsus4 = Dsus

add9 is the same as add2 add9 este acelaşi ca ADD2
11th = 1, 5, b7, 9, 11 11 = 1, 5, b7, 9, 11
11xt = 1, b7, 9, 11 --- ( xt means extra, as in extra variation ) 11xt = 1, b7, 9, 11 --- (XT mijloace suplimentare, la fel ca în variaţie extra)
m11th = 1, b3, 5, b7, 9, 11 m11th = 1, B3, 5, B7, 9, 11
m11xt = 1, b3, 5, b7, 11 = m7add4 = 1, b3, 4, 5, b7 m11xt = 1, b3, 5, b7, 11 = m7add4 = 1, b3, 4, 5, b7
13th = 1, 3, 5, b7, 13 13 = 1, 3, 5, b7, 13
half diminished = Ø7 = m7b5 jumătate diminuat = Ø7 = m7b5
All chords... Toate acordurile ... major, minor, 7th, m7, maj7, m/maj7, 6th , m6th, aug, flat5, sus4, 7sus4, 9th, m9th, madd9, add9, maj9, m/maj9, 7#5, m7#5, 7b5, m7b5, 7th/no5, sus2, 7sus2, 6/9, min6/9, dim7, dim, Ø7, 5, madd2add4, add2add4, add4, madd4, 11th, m11th, 11xt, m11xt, 13th, m13th, maj13, m/maj13, 7#9, 7#9 w5, 7b9, 7#11, maj7#11, 7b9b13, 7b9/13, 7#9#11 major, minor, 7, M7, maj7, m/maj7, 6, m6th, Aug, flat5, sus4, 7sus4, nouă, m9th, madd9, add9, maj9, m/maj9, 7 # 5, M7 # 5, 7b5, m7b5, 7th/no5, sus2, 7sus2, 6 / 9, min6 / 9, dim7, dim, O7, 5, madd2add4, add2add4, add4, madd4, 11, m11th, 11xt, m11xt, 13, m13th, maj13, m / maj13, 7 # 9, 7 # 9 W5, 7b9, 7 # 11, # 11 maj7, 7b9b13, 7b9/13, 7 # 9 # 11

Although this program finds and adds ever possible note to whatever chord you're trying to find, it's fine to play an "A" like this [ x, 0, 2, 2, 2, 0 ] with the "A" as the lowest note even if the program might show you something like [ 0, 0, 2, 2, 2, 0 ]. Players usually try and use the root note as the lowest note in the chord. Deşi acest program găseşte şi adaugă vreodată nota posibil la orice acord sunteţi încercarea de a găsi, este bine să joace un "A" ca acest [x, 0, 2, 2, 2, 0] cu "A" ca cel mai mic notă, chiar dacă programul ar putea să-ţi arăt ceva de genul [0, 0, 2, 2, 2, 0]. Jucatorii incearca, de obicei, şi de a folosi nota rădăcină ca cea mai mică notă în coardă. There isn't any set rule on how to play a chord other than including at least one of all the needed notes in it. Nu este nici o regula cu privire la modul de a juca un chord alt than a cuprinde cel puţin una dintre toate notele necesare în ea.
Alternate / bass note : If you ever see a chord like D/C# in sheet music or tabs it means to play a D chord with a C# bass note (for instance) [ x, 4, 0, 2, 3, 2 ] ...it's usually best to leave out the original (D) bass note [ x, 4, x, 2, 3, 2 ] if it's close in pitch to the new (C#) bass note (just make sure there's another D somewhere else in the chord). Alternator bas not: Dacă aţi vedea vreodată un chord asemntor D / C # în partituri sau tabs it means la spre joc un acord D, cu un bas notă # C (de exemplu) [x, 4, 0, 2, 3, 2]. .. este de obicei cel mai bine să plece în original (D) bas not [x, 4, x, 2, 3, 2], în cazul în care este aproape în pitch la noi (C #) bas not (chiar a face-vă că există un alt D altundeva în coardă). It's relatively easy to figure these out on your own. Este relativ uşor pentru a figura pe acestea pe cont propriu. Just find the chord you want then find a place to add the bass note... găsi doar chord doriţi găsi apoi un loc pentru a adăuga note bas ... Generator Six handles this automatically and you'll also see what the actual chord name of all the notes might be. Generator Şase tratează acest mod automat şi veţi vedea, de asemenea, ceea ce numele coarda efectivă a tuturor notelor ar putea fi.
VARY : There aren't any actual complete chord diagrams stored anywhere in this program (except on this page). VARIAZĂ: Nu sunt nici complete coardă diagrame reale stocate oriunde în acest program (cu excepţia de pe această pagină). Every chord and variation is generated via an algorithm. Fiecare coardă şi variaţie este generată prin intermediul unui algoritm. Some variations work great for some types of chords but might not even give a result for others, so you might have to check all the chord variations to get a chord that you feel comfortable fingering. Unele variaţii mare lucru pentru anumite tipuri de acorduri, dar nu s-ar putea da chiar şi un rezultat pentru alţii, aşa că va trebui să verifice toate variantele coardă pentru a obţine un acord care sa te simti confortabil cu degetele.
If a chord gets computed and has all the needed notes included in it but, it's not using all of the strings (like diagram), it is still a valid playable chord, just don't use the x'd out strings (or increase the span). Dacă o coardă devine calculat şi are toate notele necesare incluse în ea, dar, nu este utilizând toate siruri de caractere (cum ar fi diagrama), acesta este încă un acord valabil redate, doar nu folosiţi siruri de caractere x'd out (sau creşte span). If a chord gets computed and doesn't have all the notes included in it, it will get the six XXXXXX zap and won't be displayed, and although there is an increased chance of this happening sometimes in alternative tunings, it is quite rare because the program automatically runs through all the different variations if it doesn't find something at the variation you have tried. Dacă o coardă se calculează şi nu are toate notele incluse în ea, va primi cele şase zap XXXXXX şi nu va fi afişat, şi, deşi există un risc crescut de acest lucru se întâmplă uneori în acordaje alternative, este destul de rar deoarece programul automat trece prin toate variantele diferite în cazul în care nu găseşte ceva la variaţia le-aţi încercat.


FRET : When the chord is being displayed in an open position the space on the top of the diagram will be void of any string lines, any selected string in this position means to play the string open. Fret: Când coarda este afişat într-o poziţie deschisă spaţiul de pe partea de sus a diagramei vor fi anulate de orice fibros linii, orice şir selectate în această poziţie înseamnă să joace şir deschis. When you select any higher fret the top space will become the chosen fret position, it will include string lines. Când selectaţi orice fret mai mare spatiu de top va deveni ales fret position, acesta va include linii şir. The diagram on the left is an E open chord, the diagram on the right is a seventh chord on any fret above open. Diagrama din stânga este un chord E deschis, diagrama de pe dreapta este o coardă saptea pe orice fret mai sus deschise.


OPEN : "Find open strings" when turned on (checked) will add open strings (if possible) to the chord at any fret position, it will give you some nice sounding completely unique chords with open ringing notes. OPEN: "Găseşte deschidere fibros" cnd nap on (bifat) se va adăuga siruri de caractere deschis (dacă este posibil) la chord la orice fret position, se va da unele frumos de sondare complet polifonice de apel unic, cu note deschise. The top row of the diagram is still the selected fret but the strings that show an open circle and a blue string are meant to be played open. Rândul de sus a diagramei este încă selectat fret dar siruri de caractere care arată un cerc deschis şi un şir de albastru sunt menite a fi jucat deschis. The diagram on left is of for instance an "A" chord at the fifth fret with the "A" and "high E" strings being played open. Diagrama de pe stânga este de exemplu, pentru un "A" la coarda sensibila a cincea fret cu "A" şi "E mare" siruri de a fi jucat deschis.
What's with all the colors? Find out. Ce-i cu toate culorile? Aflaţi.


SPAN : Span is the amount of distance the chord will span on the fret board. SPAN: Span este suma de distanţa pe care coarda span va pe fret bord.
Q3: means in the open or any fretted position any other possible notes included will be within range of three more frets. Q3: înseamnă, în aer liber sau orice poziţie traforate orice alte note posibile vor fi incluse în raza de trei mai mult frets.
Q6: will give a huge six fret, sometimes impossible stretch. Q6: va da un imens şase fret, uneori imposibil de stretch.
TUNING : Tuning changes the whole tuning of the guitar, making it easy to use chords in alternative tunings. TUNING: Tuning modificări de tuning întreaga chitara, facandu-l usor de folosit acorduri în acordaje alternative.
 New!  ... ATM, alternative tuning machine ... ATM, masina de tuning alternative
EADGBE ... EADGBE ... Standard tuning Standard Tuning
EBEG#BE ... EBEG # BE ... Open E E deschis
EAEAC#E ... EAEAC # E ... Open A A deschis
EADF#BE ... EADF # BE ... Lute tuning Lute tuning
GCFADG ... GCFADG ... Lute tuning Lute tuning
EADGCF ... EADGCF ... Blues tuning Blues tuning
DADGAD ... DADGAD ... Jimmy Page (Davey Graham) tuning. Jimmy Page (Davey Graham) tuning.
DGCGCD ... DGCGCD ... Rain Song tuning. Ploaie tuning Song.
CGDGCD ... Orkney Tuning CGDGCD ... Tuning Orkney
CGCDGC ... CGCDGC ... Bliss Tuning Bliss Tuning
DADF#AD ... DADF # AD ... Open D Deschise D
DADGBE ... DADGBE ... Drop D Drop D
DGDGBD ... DGDGBD ... Open G Deschis G
DADACD ... DADACD ... Top Jimmy Top Jimmy
CGCGAE ... CGCGAE ... C 6th C sasea
CGDAEG ... CGDAEG ... Robert Fripp's new standard Robert Fripp este nou standard
FADGBE ... FADGBE ... Jewel ...low E raised to F. E Jewel ... scăzut ridicat la F.
GBbDGBbD... GBbDGBbD ... G minor tuning G minor tuning
CGEGCE... CGEGCE ... Slack Key C tuning, Atta Isaacs, c3@ 129hz, g2@ 97hz, e3@163hz, g3@194hz, c4@259hz, e4@327hz... Gaci cheie C tuning, Atta Isaacs, c3 @ 129hz, G2 @ 97hz, e3 @ 163hz, g3 @ 194hz, C4 @ 259hz, E4 @ 327hz ... low C is higher than G C scăzut este mai mare decât G
 New!  E 55545 ... Joni Mitchell Fans E 55545 ... Joni Mitchell Ventilatoare
All tunings... Toate acordaje ... EADGBE, EBEG#BE, EAEAC#E, EAC#EAE, EADF#BE, EADGCF, DADGAD, DGCGCD, DADF#AD, DADGBE, DGDGBD, DADACD, DACGCD, CEGACE, CGCGAE, CGDAEG, CGDGCD, CGCDGC, CGCGCE, FADGBE, BEADF#B, Gminor, nashville, GCFADG, Capo1, Capo2, Capo3, Capo4, Capo5, Capo6, Capo7, Capo8, Drop1, Drop2 EADGBE, EBEG # BE, EAEAC # E, EAC # EAE, EADF # BE, EADGCF, DADGAD, DGCGCD, DADF # AD, DADGBE, DGDGBD, DADACD, DACGCD, CEGACE, CGCGAE, CGDAEG, CGDGCD, CGCGCE CGCDGC,, FADGBE, BEADF # B, Gminor, Nashville, GCFADG, Capo1, Capo2, Capo3, Capo4, Capo5, Capo6, Capo7, Capo8, Drop1, Drop2

Capo and Drop... Capo with change the tuning to what the guitar would be as if you have a capo on whatever fret number you chose. Capo şi Drop ... Capo cu schimbare de tuning a ceea ce chitara ar fi ca daca aveti un capo pe orice fret numărul aţi ales.
Drop1 will give you E flat tuning (like jimi, eddie, kurt cobain, robin trower etc). Drop1 vă va oferi E tuning plat (cum ar fi Jimi, Cobain Eddie, Kurt, Robin Trower etc).
Drop2=DGCFAD Drop2 = DGCFAD


HANDED : If you are a right handed player leave the select on right. Înmânat: Dacă sunteţi un jucător predat drept concediu selectaţi pe dreapta. If you area left handed player, change the select to left, this will reverse the way the strings are strung on the guitar thereby reversing all tunings and chord patterns. Dacă zona de stânga player pronunţate, schimba selectaţi la stânga, acest lucru va inversa modul în care siruri de caractere sunt insirate pe chitara de mers înapoi, prin urmare, toate acordaje şi a modelelor de coardă.

NUMBER OF CHORDS : 6,096,384 NUMĂRUL de acorduri: 6096384
There are 12 different notes, 42 chords, 12 frets ...zero (open) through eleven (12th fret same as open unless using open strings..., including open strings would multiply grand total by two or=12,192,768 ), 4 stretch's, 9 variations ...(average out of possible 24, some more, some less), 2 ways to string it (righty, lefty), 14 tunings. Există 12 note diferite, 42 acorduri, 12 frets ... zero (deschis) prin unsprezece (12th fret same as deschidere unless folosire deschidere fibros ..., inclusiv siruri de caractere deschise ar putea multiplica total general de două sau = 12192768), 4 stretch lui , 9 variaţii ... (average afar de posibil 24, ceva mai mult, altele mai puţin), 2 moduri de a-l string (Lefty Gata,), 14 acordaje. Multiply everything together and you get... Multiplica totul împreună şi veţi obţine ...
12 x 42 x 12 x 4 x 9 x 2 x 14 = 6,096,384 12 x 42 x 12 x 4 x 9 x 2 x 14 = 6096384

Playing Tip : Tip joc:
Make sure your right hand (or the one you hold a pick with) is never balled up in a fist like shape when you're playing. Asiguraţi-vă că mâna dreaptă (sau cea pe care o ţineţi cu un pick) nu este niciodată balled într-un pumn ca forma atunci când vă jucaţi. Your hand should be in a shape like it is when you make the OK hand signal, with the thumb and first finger in a circular shape holding the pick, and fingers 2, 3 and 4 just about straight (especially when strumming). mâna Ta ar trebui să fie o formă ca ea este atunci când faceţi gest de semnalizare OK, cu degetul mare şi degetul primul dintr-o formă circulară care deţine alege, şi degetele 2, 3 şi 4 chiar despre drept (în special atunci când vibreze). If you're picking individual notes you can also use your pinky as a support or stabilizer by resting/holding the tip of it against the guitar body. Dacă sunteţi iau note individuale pe care le puteţi utiliza, de asemenea, degetul mic ca un suport sau stabilizator de repaus / exploataţie vârful de ea împotriva organism de chitara. You will/can be much more articulate with your playing this way. Veţi / poate fi mult mai articulate cu al tu joc this way. The right hand in a fist is just bad. Mâna dreaptă într-un pumn este doar rău.

Song Writing Tip : Cântec de scriere Sfat:
There's nothing wrong with writing a song that has only 3 basic chords ( here's one I made up using only E, F, G chords and some kind of India scale... india rumpus mp3 ), but if you really want something creative and unique... Nu e nimic în neregulă cu scris o melodie care are doar 3 acorduri de bază (aici unul I made sus folosire unic E, F, G acorduri şi un fel de scară India ... tărăboi India mp3 ), dar dacă chiar vrei ceva creativ şi unic ... try to think of something in your head while driving or at work or just sitting around etc. then remember the way it goes or write it down in a way you'll be able to remember it later (they might be chords you've never used or heard before, but that doesn't matter). încercaţi să vă gândiţi la ceva în cap în timp ce conduceţi sau la locul de muncă sau doar stând în jurul etc amintesc apoi modul în care merge sau scrie-l jos într-un fel vei putea să-l amintesc mai târziu (acestea ar putea fi chords nu aţi folosit sau auzit înainte, dar asta nu conteaza). Then when you actually have a guitar in your hands and can piece together (figure out) what the correct chords for the song were, you might just have a hit. Apoi, când de fapt, au o chitara in mana si poate piece together (figure afar) ce acorduri corecta pentru piesa au fost, s-ar putea avea doar un hit.

 New!  Chords for Soliloquy (the guitar1.mp3) Acorduri pentru Soliloquy (guitar1.mp3)
entire guitar tuned down one whole step to "D" chitara întreaga tuned jos unul ntreg pas la "D"
|| Bm ~ ~ ~ || E ~ ~ ~ || A ~ C#Ø7 ~ || F# ~ ~ ~ || | | Bm ~ ~ ~ | | E ~ ~ ~ | | A, C # O7 ~ ~ | | F # ~ ~ ~ | |
|| G ~ ~ ~ || E7th ~ ~ ~ || A ~ C#Ø7 ~ || F# ~ ~ ~ || G ~ ~ ~ || | | G ~ ~ ~ | | E7th ~ ~ ~ | | A, C # O7 ~ ~ | | F # ~ ~ ~ | | G ~ ~ ~ | |
John John Paul Paul
George George Ringo Ringo
Beatles: John, Paul, George, Ringo Beatles: John,, George Paul, Ringo
Please please Help! Vă rugăm să vă rugăm să Ajutor! the Beatles get back into their proper order, if you click on the Beatles link then move your mouse over any Beatle it will change/advance the picture of all the beatles in that row and column in this order, John, Paul, George, Ringo. Beatles ajunge înapoi în ordinea lor corectă, dacă faceţi clic pe link-ul Beatles mutaţi apoi mouse-ul peste orice Beatles se va schimba / avans imagine a tuturor Beatles în acel rând şi coloană, în această ordine, John, Paul, George, Ringo . And in the end the idea is to get all the Beatles showing in their proper order... Şi, în final, ideea este de a obtine toate Beatles arată în ordinea lor corectă ... or something. sau ceva.


Tabs misc - 0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -